PRIVACYVERKLARING NICOLINEKURK.COM

NICOLINEKURK.COM TRUST TECHNIQUE PRACTITIONER
gevestigd aan de Everhard van Reijdtstraat 29 7412 EX te Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nicoline Kurk
E. van Reijdtstraat29
7412EA Deventer
06-48375422

Nicoline Kurk is de Functionaris Gegevensbescherming van nicolinekurk.com. Zij is te bereiken via info@nicolinekurk.com

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens

nicolinekurk.com verwerkt uw persoonsgevens voor de volgende doelen:
– het aanbieden van een Trust Technique consult voor het verbeteren van het vertrouwen en de connectie tussen mens en dier,
– u te kunnen bellen of e-mailen voor verdere hulp binnen het kader van de Trust Technique
– om diensten te leveren

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Gegevens van de eigenaar:
-Voor- en achternaam
-Relatie tot het dier
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Vragenlijst bij aanvang behandeling

Gegevens van het dier:
-Naam van het dier
-Soort dier
-Ras
-Geboortejaar
-Geslacht
-Gesteriliseerd/gecastreerd
-Vragenlijst ten behoeve van kennis over het dier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@nicolinekurk.com, dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

nicolinekurk.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren van gegevens

nicolinekurk.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

nicolinekurk.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

nicolinekurk.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nicolinekurk.com

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

nicolinekurk.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door nicolinekurk.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nicolinekurk.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtenregeling

nicolinekurk.com wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons